Inwestycje

Papiery wartościowe – najważniejsze informacje

Papiery wartościowe – najważniejsze informacje

Pieniądze można inwestować na wiele sposobów. Jednym z nich są papiery wartościowe, w które chętnie inwestują zarówno doświadczone podmioty, jak i osoby stawiające w inwestowaniu swoje pierwsze kroki. Czym zatem się papiery wartościowe i jakie mają cechy?

Papiery wartościowe – co to takiego?

Papiery wartościowe są zbywalnymi dokumentami lub zapisami w systemie informatycznym na rachunku papierów wartościowych. Jak wyjaśniają eksperci z firmy inwestycyjnej Prosper Capital, rachunek ten ucieleśnia prawa majątkowe w ten sposób, że dane uprawnienia przysługują osobie wskazanej jako uprawniona w treści dokumentu. W celu zrealizowania uprawnienia niezbędne jest przedłożenie dokumentu. W momencie, gdy dokument ulegnie zniszczeniu lub utracie, następuje utrata uprawnień. Trwa ona dotąd, dopóki dokument nie zostanie umorzony na mocy stosownego postanowienia. W praktyce kupno oraz zbycie papierów wartościowych realizowane są za pośrednictwem różnych kanałów.

Papiery wartościowe – co się do nich zalicza?

Jak wynika z przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, do papierów wartościowych zaliczają się przede wszystkim: akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne, a także inne zbywalne papiery wartościowe i inne zbywalne prawa majątkowe. W Polsce istnieje obowiązek rejestrowania papierów wartościowych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Z obowiązku tego zwolnione są jedynie weksle.

Papiery wartościowe – jak się dzielą?

Podział papierów wartościowych przeprowadzany jest na podstawie różnych kryteriów. Według rodzaju inkorporowanego prawa papiery wartościowe dzielą się na: wierzycielskie, udziałowe i towarowe. Sposób wskazania osoby uprawnionej oraz trybu zbywania papierów decyduje o podziale papierów na: imienne, na okaziciela i na zlecenie. Jeśli natomiast za kryterium podziału przyjęte jest posiadane uprzywilejowanie, to papiery wartościowe dzielą się na uprzywilejowane i nieuprzywilejowane.