Inwestycje

Inwestycje w zgodzie z prawem

Inwestycje w zgodzie z prawem

Ochrona środowiska w Polsce opiera się licznych i często dość skomplikowanych przepisach. Trzeba brać je pod uwagę, planując inwestycje. Niektóre z przedsięwzięć (na podstawie określonych w rozporządzeniu kryteriów) mogą być kwalifikowane jako przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko.

Może to dotyczyć wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, różnego rodzaju instalacji do produkcji określonych substancji, dużych parkingów lub obszarów zabudowy, wydobywania kopalin i innych. Wspomniane rozporządzenia określa nie tylko rodzaj, ale i ilościowe kryteria, jakie sprawiają, że nasza inwestycja staje się przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko. Wówczas nie wystarczy nam już tylko pozwolenie na budowę. Będziemy potrzebowali również decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzję taką wydaje najczęściej właściwy miejscowo urząd gminy lub miasta. Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dołączyć musimy kartę informacyjną przedsięwzięcia, a do w niektórych sytuacjach – raport o oddziaływaniu na środowisko (dla niektórych przedsięwzięć raport jest konieczny, dla innych w toku postępowania urząd może stwierdzić konieczność jego sporządzenia, a dla innych wystarczy prostsza karta informacyjna przedsięwzięcia).

W procedurze wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uczestniczy nie tylko urząd, w którym składamy wniosek, ale też inne urzędy, które opiniują nasz wniosek i mogą składać uwagi do karty informacyjnej przedsięwzięcia, domagając się wyjaśnień lub uzupełnień. Jeśli karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona jest prawidłowo i wyczerpująco, zwykle cała procedura wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przebiega sprawnie. Dlatego nie warto niczego ukrywać, ani przeinaczać faktów.

Realizowanie przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na środowisko jest nieco bardziej skomplikowane, ale jak najbardziej możliwe. Zwykle dla niemal wszystkich zamierzeń udaje się uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, a wówczas starać się już można o pozwolenie na budowę. Dalsze postępowanie przebiega już zazwyczaj całkiem sprawnie.